عکس و متن جدید اینستاگرام الهام پاوه نژاد

متن : برای کشتن یک پرنده، یک قیچی کافیست. لازم نیست آن را در قلبش فرو کنی یا گلویش را با آن بشکافی.
پَر هایش را بزن…. خاطره پرواز با او کاری می کند که خود را به ته دره پرت کند.
.
پی نوشت:
نوشته را جایی خواندم نویسنده اش را نمی دانم کیست!
ممنون از آیدا جان فرجی که حتی بعد چند وقت عکس های بازارچه خیریه پیام امید را برام فرستاد.
پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی ست…
عشق و عطرِ نرگس نثار مهربانی همگی شما

عکس و متن جدید اینستاگرام الهام پاوه نژاد

عکس و متن جدید اینستاگرام الهام پاوه نژاد