عکس و متن جدید اینستاگرام الناز حبیبی

عکس و متن جدید اینستاگرام الناز حبیبی

‏همیشه می ترسم
کسانی روکه دوست دارم 
یه روز از دست بدم؛ 
اماباید ازخودم بپرسم 
آیا کسی ام هست بترسه 
از اینکه منو یه روز ازدست بده !؟

عکس و متن جدید اینستاگرام الناز حبیبی

متن : 

بی مصرف ترین روزها
روزی است که در آن نخندیده باشیم!

امیدوارم فردا صداى خنده هاتون دنیارو کَر کنه 
شب بارونیتون خوش 

عکس و متن جدید اینستاگرام الناز حبیبی

عکس و متن جدید اینستاگرام الناز حبیبی