خانه » تعبیر خواب » تمام تعبیر خواب مرتبط با آب

تمام تعبیر خواب مرتبط با آب

تعبیر خواب آب

تمام تعبیر خواب مرتبط با آب

برای دین تمام تعبیر خواب مرتبط با آب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

تعبیر خواب آب دادن به کسی

اگر کسی خواب ببیند که رایگان آب به مردم می داد، در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب را آبادان کند.
حضرت دانیال می گوید :آب دادن به مردمان ، دلیل بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده است.

تعبیر خواب آب چشمه

آبی که از زمین می جوشد، به معنی رسیدن یک خوشحالی غیرمنتظره است.

تعبیر خواب آب خروشان

دیدن موج درخواب سختی، رنج و کارهای خطر آفرین است که برشما وارد می آید. ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل افکند، پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.
آب روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن، نشانه قدرتی است که با آن رو برو می شوید. اگر درون چنین آبی غوطه ور بودید، با شخصی قوی، دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد.

تعبیر خواب آب رودخانه

اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روان است عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس رهایی می یابید.
اگر از آب رودخانه یا سیل نوشیدید و آن آب کثیف بود، مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن ثروتی است که از راه پسندیده به دست می آورید. اگر بیننده خواب، آب جاری دید که باید از آن عبور می کرد، و به ناگاه پلی یا راهی بر روی آب دید، مشکلات را به سلامت پشت سر می گذارد.

تعبیر خواب آب خوردن

نوشیدن آب خنک در خواب به معنی خوشبخت شدن است. اگر کسی ببیند که از دریا، آب گوارا می خورد، تعبیرش این است که به قدر آن، از پادشاه یا شخص بزرگی مال و نعمت می یابد و اگر ببیند که همه آب دریا را خورد، تعبیرش این است که پادشاهی یا قدرت بر همه جهان را در دست بگیرد و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، چون آب روشن و صافی را خورده است.
نوشیدن آب زلال از دست کسی که او را نمی شناسید، نشانه این است که از غریبه ای به شما سودی خواهد رسید. اگر در آب خس و خاشاکی دیده شد، شخصی که به ظاهر مصلح است اما در باطن خائن، خطری را برای بیننده خواب خواهد داشت.
محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند که از آب صاف گوارایی بسیار می خورد، دلیل کند که عمرش دراز باشد و معشیت وی خوش می گردد.
ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که آب صافی را در پیاله، مانند سگی می خورد دلیل کند که زندگانی اش به عیش و عشرت می گذراند، اما کاری کند که بلا و فتنه به او خواهد رسید، که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند.

نوشیدن آب گرم در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری یا سختی یا آزار است که باید مراقب صحت و سلامت خود باشید. اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید، در حق کسی ستم می کنید. جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است.

تعبیر خواب نوشیدن آب از لیوان یا کاسه

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی شاد آور شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.

تعبیر خواب آب راکد و تیره

آب راکد و تاریک، اندوه وغصه و بیماری است و آب لجن آلود، ابتلا به امور دست و پاگیر است که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند.
محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی خواب ببیند که از آب تیره می آشامد، ثروتی بزرگ اما همراه با رنج و سختی و بیم و ترس برایش حاصل می شود.
حضرت دانیال در تعبیر خواب آب ریختن می گوید: اگر کسی آب تیره بر وی ریخت، دلیل کند که از آن شخص شر و بدی به او می رسد.
یوسف نبی علیه السلام می گوید: دیدن آب تیره غم و ناراحتی است و دیدن آب تیره روان به معنی رسیدن ظلمی براهل زمین است.
جابر مغربی می گوید: اگردرسال فراوانی، کسی خواب ببیند که در خانه وی آب تیره ایستاده باشد، سالی سخت و دشواری در انتظار اوست.

تعبیر خواب آب روشن و صاف

دیدن آب صاف و روشن در خواب، شادی و خوشی و عمر دراز است. بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد .آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب، جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد. اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روان است راه بروید ، کامروا می شوید.
یوسف نبی علیه السلام می گوید: دیدن آب روشن دولت و خوشبختی است. دیدن آب روان و روشن به معنی سفر با نعمت و برکت و دیدن آب ایستاده روشن به معنی رسیدن به میراث و ثروت است.

تعبیر خواب آب جمع شده روی زمین

اگرآب بر زمین ریخته شود و جمع شده باشد به طوری که بدون آلودگی پا، نتوانید از آن عبور کنید، به شما ثروتی می رسد که انتظار آن را نداشتید. اگر در خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است.

تعبیر خواب آب شور

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که از آب شور بسیار می خورد، تعبیرش این است که عمرش کوتاه و معشیت وی بد خواهد بود.

تعبیر خواب آب کوزه

تعبیر دیدن کوزه یا سفال پر از آب در خواب، دوستی مهربان است. اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی مهربان، ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید.

تعبیر خواب آب ناودان

آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *