دسته: اسامی پسرانه

اسامی پسرانه

ماهان 0

ماهان

ماهان معنی نام ماهان ماهان :    (اَعلام) 1) نام پسر كيخسرو، پسر اردشير، پسر قباد؛ 2) نام يكي از شهرهاي استان كرمان؛ 3) نام دشت بزرگي در مغربِ تبريز.