خانه » دسته‌بندی " تعبیر خواب "
نمایش مطالب دسته بندی : تعبیر خواب

تعبیر خواب آب بینی

تعبیر خواب

تعبیر خواب آب بینی

حضرت دانیال می گوید : اگر کسی خواب ببیند از بینی او آب می آید، صاحب فرزند یا ثروت خواهد شد. ابراهیم کرمانی می گوید : اگر کسی ببیند که از بینی او آب می آید، وامش داده شود و از رنج و سختی و غم نجات پیدا می کند و یا اگر بیمار بود، شفا یابد.